Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Informacje o majątku zbędnym Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu osobowego (PO VII WB 242.104.2018)

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu osobowego (PO VII WB 242.104.2018)

PO VII WB 242.104.2018

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

I. Nazwa i adres sprzedającego:

Nazwa sprzedającego:                 Prokuratura Okręgowa w Płocku
Adres sprzedającego:                  Plac Obrońców Warszawy 8
Kod i miejscowość:                     09-404 Płock
Telefon:                                       24 267-45-60
Faks:                                           24 267-45-83
Adres poczty elektronicznej:        budzet@plock.po.gov.pl
Adres strony internetowej:        http://www.plock.po.gov.pl
Godziny urzędowania:                  pn. - pt., godz. 7:30 - 15:30.

PO VII WB 242.104.2018

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

I. Nazwa i adres sprzedającego:

Nazwa sprzedającego:                 Prokuratura Okręgowa w Płocku
Adres sprzedającego:                  Plac Obrońców Warszawy 8
Kod i miejscowość:                     09-404 Płock
Telefon:                                       24 267-45-60
Faks:                                           24 267-45-83
Adres poczty elektronicznej:        budzet@plock.po.gov.pl
Adres strony internetowej:           http://www.plock.po.gov.pl
Godziny urzędowania:                  pn. - pt., godz. 7:30 - 15:30.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 12:00 w pokoju nr 100 (sala konferencyjna) przez komisję przetargową.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochody osobowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 13 listopada 2018 roku w godz. od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 267-45-91, 24 267-45-71.

IV. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych:

1.      Samochód osobowy – 1 szt.:

Marka i typ pojazdu:                          Mercedes-Benz E 240
Typ i kolor nadwozia:                        sedan 4-drzwiowy, granatowy metalik 2-warstwowy
Numer rejestracyjny:                          WP 95017
Numer identyfikacyjny (VIN):            WDB2100621B331491
Pojemność i moc silnika:                    2597 cm3 (benzyna) / 125kW (170KM)
Rok produkcji:                                  2001
Przebieg:                                           423 575 km
Data pierwszej rejestracji:                  14 marca 2001 r.
Ważność przeglądu technicznego:       12 maja 2018 r.

2.      Samochód osobowy – 1 szt.:

Marka i typ pojazdu:                          Renault Thalia 1.4
Typ i kolor nadwozia:                        sedan 4-drzwiowy, granatowy metalik 2-warstwowy typu uni
Numer rejestracyjny:                          WP 40961
Numer identyfikacyjny (VIN):            VF1LB0BC533904843
Pojemność i moc silnika:                    1390 cm3 (benzyna) / 55kW (75KM)
Rok produkcji:                                  2005
Przebieg:                                           207 639 km
Data pierwszej rejestracji:                  04 lipca 2005 r.
Ważność przeglądu technicznego:       03 listopada 2017 r.

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu należy wpłacać na rachunek sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Płocku – 50 1030 1205 0000 0000 8463 6002 (Bank Handlowy w Warszawie), w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 9:00.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 VI. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza zostaje ustalona:
1) dla Mercedes-Benz E 240 o numerze rejestracyjnym WP 95017 – w wysokości 2.800,00 zł brutto;
2) dla Renault Thalia 1.4 o numerze rejestracyjnym WP 40961 – w wysokości 3.010,00 zł brutto.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać wszystkie informacje i dane, które zostały zawarte w formularzu ofertowym, m. in.:
    - imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
    - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
    - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
2. Wzór formularza ofertowego można pobrać ze strony http://www.plock.po.gov.pl (zakładka: Informacje o majątku zbędnym) lub w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Wydział Budżetowo-Administracyjny, ul. Kazimierza Wielkiego 46, pokój nr 2.
3. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dowód wniesienia obowiązującego wadium (może być kserokopia).

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 11:30, w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8, parter – Biuro podawcze lub do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, ul. Kazimierza Wielkiego 46, pokój nr 2.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Prokuratura Okręgowa w Płocku,
Plac Obrońców Warszawy 8,
09-404 Płock

z dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego o nr rej. WP 95017
– nie otwierać przed 14 listopada 2018 roku do godz. 12:00”

w przypadku składania oferty na samochód Mercedes-Benz E 240 o nr rej WP 95017

 lub

„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego o nr rej. WP 40961
– nie otwierać przed 14 listopada 2018 roku do godz. 12:00”

w przypadku składania oferty na samochód Renault Thalia 1.4 o nr rej WP 40961

IX. Inne ważne informacje dotyczące przetargu:

1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.
2. Ofertę uznaje się za odrzuconą, jeżeli:
    1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
    2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
3. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą z pośród złożonych ofert.
4. W przypadku, gdy kilku nabywców zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedawanego pojazdu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie